Moutzouris, a kis “Piszok” éjszakai útra indul

Karditsa (Thesszália)

Trikala (Thesszália)

Larissa (Thesszália)

Magnesia (Thesszália)